Personvernerklæring

Personvernerklæring for Mye i Media AS

Mye i Media AS er et kreativt kommunikasjonsbyrå som leverer tjenester innen foto, web, tekst, grafisk design, kurs og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette. Våre kunder er både privatpersoner og næringsliv. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengige av å benytte noen personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Mye i Media AS samler inn og bruker bestemte personopplysninger.
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven §19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation («GDPR») artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene Mye i Media AS behandler.

Personopplysninger som innhentes/behandles
Hvilken informasjon som innhentes varierer avhengig av hvilket formål informasjonen skal tjene, og vi innhenter bare informasjon som er relevant for det oppdraget vi skal utføre og som på forhånd er avklart med kunden. Foruten direkte personalia og kontaktinformasjon, innhentes eksempelvis fakturaopplysninger, informasjon fra offentlige registre, innhenting av opplysninger fra intervju, foto, video eller personidentifiserende illustrasjoner/animasjoner.

Hvordan informasjonen innhentes
Mye i Media AS innhenter primært informasjon direkte fra kunde og/eller intervjuobjekt, eller direkte fra offentlige registre som for eksempel Brønnøysundregistrene.

Formålet med informasjonen som behandles
All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b.
Formålet med informasjonen som behandles ved Mye i Media AS er
Etablering av kundeforhold og kundeadministrasjon
Innhenting av nødvendig tekst-, video- og fotomateriell
Produksjon av ferdig produkt, bestilt av kunde.
Fakturering
Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av innhentet materiell til senere saker)
Markedsføring

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger som foretas av Mye i Media AS

Mye i Media AS vil behandle personopplysninger i forbindelse med p oppfylle avtaler med sine kunder, og eventuelt andre (se GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Personopplysninger kan også lagres i forbindelse med dokumentasjon av historiske hendelser, gjenbruk eller markedsføring av egne verk jf. Lov om opphavsrett til åndsverk. Loven gir opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk.
§ 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.
Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som skrifter av alle slag, muntlige foredrag, filmverk, fotografiske verk, malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, datamaskinprogrammer, oversettelser og bearbeidelser av verk som nevnt foran.
Mye i Media AS har også rettslige forpliktelser hvor det vil kunne være nødvendig å behandle personpplysninger, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt c. I tilfelle hvor det ikke ligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til kundes interesser som behandles av Mye i Media AS, dersom ikke de grunnleggende rettighetene til de registrerte går foran, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt f). Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for oppdraget, vil oppdraget bli basert på samtykke fra de registrerte, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a).

Produksjon og arkiv
Mye i Media AS bruker godkjente dataprogram for lagring av personopplysninger. Mye i Media AS er delegert det daglige ansvaret for system og manuell arkivering, og det er utarbeidet rutiner for dette. Daglig leder følger opp at de faktiske opplysningene er i samsvar med våre rutiner for lagring.
Mye i Media AS behandler personopplysninger for å ivareta kundens interesser i forbindelse med utøvelse av vår virksomhet.
Det registreres ulike typer personopplysninger i våre system. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fakturaopplysninger og annen informasjon som fremgår av henvendelsen.
Våre databehandlere oppbevarer Mye i Media AS sitt arkiv over opplysninger. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og databehandler utleverer ikke opplysninger til tredjeparter uten lovhjemmel. Opplysningene overføres ikke til tredjestater.

E-post og telefon
Mye i Media AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundes interesser. Den ansvarlige prosjektleder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.
Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av produksjon lagres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet ovenfor.
Mye i Medias medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne aktører. Den enkelte medarbeider er selv ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til daglig leder.

Utlevering av personopplysninger
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være etter avtale med kunde eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Personopplysninger utlevert etter samtykke fra kunde kan utlevere til andre interessenter.

Sikkerhet
Våre interne og eksterne dataløsninger er gjenstand for adekvate sikkerhetstiltak for å unngå elektroniske angrep. Vi gjennomfører jevnlig begrensende tiltak ved å slette overflødig informasjon.

Hvor lenge personopplysningene lagres
Regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 skal oppbevares i 5 år, eller 3 år og seks måneder etter regnskapsårets slutt, avhengig av hva slags regnskapsmateriale det dreier seg om.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. Mye i Media AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.
Krav fra kunde skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
Retten til innsyn
Dem som er registrert i en av Mye i Media AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger, med unntak av opplysninger som rammes av personopplysningsloven § 13 og opplysninger som er betrodd eller blitt kjent med i sitt virke.
Retten til korrigering
Den registrerte har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Mye i Media har adgang til å behandle blir korrigert jf. GDPR artikkel 16.
Retten til sletting
Retten til sletting følger av personopplysningsloven § 17.
Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for. Mye i Medias plikt for å oppbevare personopplysningene går foran den registrerte søkerens ønske om å få opplysningene slettet.
En registrert har også rett til å få personopplysninger om seg slettet der hvor opplysningene behandles basert på et samtykke og samtykket trekkes tilbake, med mindre Mye i Media fortsatt har behov for opplysningene, typisk fordi opplysningene fortsatt er nødvendige for å oppfylle en avtale med kunde, for å oppfylle en forpliktelse eller for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn den registrertes personverninteresse.

Klagerett
Dersom du mener at Mye i Media AS ikke har overholdt rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR, har man rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon
E-post: post@myeimedia.no
Telefon: +47 91395970
Postadresse: Strandgata 3-5, 8622 Mo i Rana
Mye i Media AS sin personvernerklæring ble sist endret den 04.05.2018